Bijlage 2
Omhoog Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10

Bijlage 2 

Aanvraagformulier SKYPE project versie 3.1, 19 mei 2005 

Spreek- en luistervaardigheid met SKYPE

Globale beschrijving
Het verbeteren van de gespreks- en luistervaardigheid in de vreemde taal, met name in grotere klassen, is problematisch. Er is geen kant en klaar uitgeversmateriaal voorhanden en het is, gegeven de aard van de te oefenen vaardigheden, ook niet waarschijnlijk dat dit zal verschijnen. Docenten zijn op zich zelf aangewezen in de wijze waarop ze dit willen organiseren en in de keuze van materiaal en hulpmiddelen die ze daarbij willen gebruiken. Probleem ligt met name in

Dit project probeert te exploreren in hoeverre beschikbare ICT toepassingen (i.c. het gratis internet-telefoneren via SKYPE, meer in het bijzonder de faciliteit om telefonisch te vergaderen) mogelijkheden kunnen bieden deze problemen op te lossen en de opbrengsten daarvan voor de collega’s beschikbaar te maken. 

Welke issues? 

Activiteiten 
Het project verloopt in drie fasen + voorbereiding

Voorbereiding
Bestudering van de werking van VOIP (Voice Over Internet Protocol) met name Skype: www.skype.com.  Schrijven en publiceren van een artikel over de onderwijskundige mogelijkheden van Skype. In februari 2005 verschenen en gepubliceerd op http://www.internetonderwijs.net/Levende%20Talen/LTM-2005/LTM%202005.htm. en te publiceren/gepubliceerd in LTM 3 van april 2005.

Fase 1
Stap 1
Twee Nederlandse docenten, werkzaam aan verschillende scholen, zoeken contact met één of meer buitenlandse partnerklassen.
Stap 2
Vervolgens proberen ze samen en in overleg met de docenten van de partnerklassen een leerarrangement te ontwerpen waarbij geprobeerd wordt telefoneermogelijkheden uit te buiten.
Stap 3
In het kader van dat leerarrangement worden taken uitgevoerd door internationale groepjes van vier leerlingen. Tijdens de uitvoering verloopt het overleg tussen de leerlingen over de opzet en uitvoering van de taken via telefonische besprekingen, zonodig ondersteund door de chat-faciliteit van SKYPE.
 
Stap 4
Na uitvoering wordt samen met de leerlingen systematisch geëvalueerd. Daarbij komen in elk geval aan de orde

Bij deze evaluatie worden deze punten systematisch samen met de leerlingen doorgenomen en gedocumenteerd.

Fase 2
In de tweede fase wordt, mede op basis van de geëvalueerde ervaringen een tweede leerarrangement ontworpen en uitgevoerd. Ook de ervaringen met dit tweede arrangement worden door de docenten en hun leerlingen en de ondersteuner systematisch geëvalueerd op de genoemde punten, eventueel uitgebreid met punten die tijdens de eerste fase van belang leken te zijn.

 Fase 3
Op grond van de beide evaluaties wordt een brochure en of een artikel geschreven met handreikingen tips en voorbeelden.

Opbrengst/product

Tijdpad
Voorbereiding: januari – augustus 2005:
artikel op internet en in Levende Talen Magazine van april over opzet van het project.
na goedkeuring daarvan door de Werkplaats Talen volgt de eerste werkbespreking.
Sept –  Dec 2005     fase 1
Jan.  – April  2006    fase 2
Mei   – Juni  2006     fase 3

Doelgroep (aantal)

Bovenbouw havo/vwo.
Gegeven het exploratief karakter zal worden begonnen in de doelgroep waarvoor de slaagkans het grootst lijkt. Wanneer met deze werkwijze goede ervaringen zijn opgedaan kan worden nagegaan of hij niet ook voor ‘moeilijker’ groepen als onderbouw en vmbo is te gebruiken.

Disseminatie

Partners:
Augustinuscollege in Groningen

docent Frans: Hans van Welsem, Jan Steenstraat 8 9312PV Nietap
Tel. 0594-512654
csgwel@csgweb.nl
adjunct-directeur onderwijszaken + bovenbouw: Drs. W. van Wageningen
Adres school: Augustinuscollege, Adm. de Ruyterlaan 37, 9726 GP Groningen, Tel. 050-3139720

Stedelijk Gymnasium Leiden
docente Frans:  Elise Bouman, Bassonstraat 1,
2332 PA Leiden, Tel: 071-5220548
e.bouman@gymnasiumleiden.nl
rectrix: Annemarie Thomassen,
a.thomassen@gymnasiumleiden.nl

Adres school
Stedelijk Gymnasium Leiden, Fruinlaan 15, 2313 EP Leiden, Tel: 071-5121365, Fax: 071-5144543
stedelijk@gymnasiumleiden.nl
www.gymnasiumleiden.nl 

Know how in de  deelnemende scholen en bij bij Levende Talen     

omhoog


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT