Bijlage 4
Omhoog Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10

Bijlage 4

Europees project telefonische gesprekken met SKYPE                            Projet européen de conversation téléfonique avec SKYPE

Version néerlandaise
Het project is een Nederlands initiatief en wordt uitgevoerd door: Elise Bouman, docente Frans van het Stedelijk Gymnasium in Leiden en Hans van Welsem, docent Frans van het Augustinuscollege in Groningen. Projectleider en contactpersoon is John Daniëls. Het doel van het Skype project is om na te gaan of deze vorm van internationaal confereren in de doeltaal leidt tot verbetering van de spreek- en luistervaardigheid van de leerlingen. Het project heeft een experimenteel karakter omdat je vooraf niet het hele verloop kunt vastleggen. Het resultaat hangt ook grotendeels af van de medewerking van leerlingen van de partnerscholen.

Afspraken
Er zullen afspraken moeten worden gemaakt met alle aan het project deelnemende scholen betreffende:

 1. hoeveel groepjes moet je samenstellen
 2. welk niveau taalvaardigheid moet je van de deelnemers eisen
 3. na hoeveel gespreksronden kun je spreken van enig leerrendement ten aanzien van de geoefende vaardigheden
 4. hoe lang moeten de gesprekken duren
 5. waar vinden de gesprekken plaats, thuis, op school of elders
 6. hoe krijg je een protocol op papier van de gevoerde gesprekken
 7. wat zijn de onderwerpen van de gesprekken
 8. hoe los je het probleem op van de verschillen in taalvaardigheid tussen de leerlingen in de diverse landen.
 9. enzovoort, wat tijdens de uitvoering van het project nog kan worden toegevoegd.

Stappenplan
Het project heeft wel een stappenplan, dat er in opzet als volgt uitziet, maar dat tijdens de loop van het project wijzigingen kan ondergaan. 

Stap 1: Juni - september 2005
De twee docenten zoeken contact met de buitenlandse collega’s Frans van hun partnerscholen. Ze geven schriftelijk uitleg over de werking van Skype aan hun eigen aan het project deelnemende leerlingen en aan die van de partnerscholen.
Het Augustinuscollege in Groningen heeft met deze  partnerscholen een Comeniusproject uitgevoerd:
Liceo Scientifico "Niccolo Copernico 
Instituto St d'istruzione classica scient. magistrale tec.e.prof.-follonica 
Collège La Fayette 
Realschule Papenburg.
Van deze scholen worden de secties Frans benaderd.

Stap 2: September 2005
In overleg met de buitenlandse collega’s worden drie groepjes van vier leerlingen samengesteld waarbij vanwege mogelijke uitval van leerlingen enkele reserves moeten worden benoemd. Het is de bedoeling om de groepjes te vormen met leerlingen uit verschillende landen waaronder één moedertaalspreker Frans. De Skypefunctie maakt het mogelijk om een vijfde deelnemer als voorzitter te laten fungeren. Die mogelijkheid moet worden uitgebuit. Zou misschien iets zijn voor de francofone leerling.

Stap 3: September - december 2005
Het ontwerpen van taalmateriaal benodigd voor de eerste gespreksronde. Dat kan in de vorm van taalfuncties: ‘hoe zeg je ….., hoe vraag je…… Het gaat in de eerste ronde om het verstrekken van informatie over jezelf, zoals het vertellen van je naam, leeftijd, familie, stad/dorp, land, voeding, gewoontes, enzovoort).
Ook werken de aan het project deelnemende leerlingen aan het opstellen van woordenlijstjes. Daarin komen de woorden van de onderwerpen die ze nodig hebben voor de volgende gespreksronde. Daarin komen o.a.de onderwerpen aan de orde, die in klas 4 van het Stedelijk Gymnasium op het programma staan: Les média, cinéma et chansons (met o.a. Amélie Poulain), les célébrités, l'Europe.
De aan het project deelnemende leerlingen kunnen daar hulp bij krijgen van klasgenoten. Mondelinge oefening vooraf verhoogt gegarandeerd het gespreksniveau.

Stap 4: Januari 2006
De eerste gespreksronde ronde met eenvoudig taalmateriaal, zoals hierboven beschreven.

Stap 5: Februari - maart 2006:
Evaluatie van de eerste ronde: Eventuele problemen moeten worden opgelost, verbeteringen worden aangebracht.

Stap 6: maart - april 2006
Tweede gespreksronde over de vooraf overeengekomen onderwerpen.

Stap 7: mai - juni 2006
evaluatie 2e ronde, schrijven definitieve versie van brochure, disseminatie en afronding project. Per stap zal de voortgang van het project hier worden weergegeven. Met het publiceren van alle door de  twee Nederlandse docenten en hun buitenlandse partners verrichte activiteiten, wordt het voor belangstellende collega's makkelijker om eveneens een Skype-project te starten

Version française
Le projet est une initiative néerlandaise et sera exécuté par deux professeurs de français aux Pays-Bas:
Elise Bouman, du lycée classique municipal de Leyde et Hans van Welsem du collège Augustinus à Groningue. Le coordinateur de la part de l'Association des Professeurs des langues vivantes aux Pays-Bas est John Daniëls.
Le but du projet est de savoir si cette forme de conférence internationale par téléphone dans la langue cible mène à une amélioration de la capacité de parler et d'écouter des élèves.
Le projet a un caractère expérimental parce que le résultat positif ou négatif  n'est pas à prévoir et dépend en grande partie de la coopération des professeurs et des élèves des écoles partenaires des deux établissements néerlandais.

Ce qu'il faut convenir
Les établissements devraient convenir comment répondre aux questions concernant  par exemple les aspects suivants:

 1. Le nombre de groupes qu'il faut composer
 2. Quel  niveau de connaissance linguistique faut-il exiger des élèves
 3. combien d'échanges téléphoniques faut-il pour pouvoir conclure que les élèves ont amélioré leur connaissance linguistique
 4. Quelle sera la durée des conversations
 5. Où auront lieu les conversations: à l'école, à la maison ou ailleurs
 6. Comment les professeurs peuvent-ils effectuer un protocole de contrôle des conversations
 7. Quels seront les sujets des conversations
 8. Comment résoudre le problème de la différence des bagages linguistiques dans les différents pays
 9. Etcetera, ce qui peut encore être ajouté pendant l'exécution du projet.


Programme par étapes
Le programme provisoire a des étapes provisoires. Au cours du projets on peut y apporter des changements.

Etape 1: juin-septembre 2005
Les deux professeurs néerlandais se mettent en contact avec leurs collègues étrangers, professeurs de français. Ils expliquent le but du projet et le fonctionnement de Skype.
Le Augustinuscollege à Groningue a déjà effectué un projet Comenius avec les établissements suivants:
Liceo Scientifico "Niccolo Copernico 
Instituto St d'istruzione classica scient. magistrale tec.e.prof.-follonica 
Collège La Fayette 
Realschule Papenburg
À cette étape Hans van Welsem va inviter les professeurs de ces établissements à chercher des élèves participant au projet Skype. 


Etape 2 :Septembre 2005
Les groupes de 4 élèves chacun seront composés. Il sera nécessaire d'y ajouter un(e) élève comme réserve. Il est à préférer à composer des groupes avec des élèves des pays européens différents. Il sera possible de nommer un président à chaque groupe. Cette tâche peut être effectué par l'élève provenant d'un pays francophone.Etape 3 : Septembre - décembre 2005
Les professeurs participants préparent la technique de discussion pour la première conversation. Ils essaient de formuler quelques fonctions de langage telles que: comment demande-t-on, ou comment dit-on. La première ronde aura comme sujet: la présentation (nom, âge, famille, ville/village, pays, nourriture, habitudes etcetera).
Les élèves préparent une liste de mots nécessaires pour la ronde suivante qui sera plus compliquée que la première. Les sujets pourront être ceux qui seront au programme de la classe quatrième année de français de l'école d'Elise Bouman: les media, cinéma et chansons (met o.a. Amélie Poulain), les célébrités, l'Europe.
Les élèves participant au projet peuvent être aidés par leurs camarades de classe. Exercices de conversation préalables augmenteront certainement le niveau de langage.


Etape 4 : janvier 2006

Première conversation avec des sujets simples, comme décrit au-dessus.


Etape 5 : février - mars 2006
Evaluation de la première conversation: résoudre des problèmes éventuels, apporter des corrections,
 

Etape 6 : mars - avril 2006
Deuxième conversation sur des sujets convenus d'avance.

Etape 7 : mai - juin 2006
Evaluation deuxième conversation et rapportage final. 
Nous allons publier ici les résultats du projet par étape. En publiant toutes les activités des deux professeurs néerlandais et leurs partenaires étrangers, nous croyons faciliter le travail éventuel des professeurs qui veulent commencer aussi un projet Skype

 

 


Aanpassing van het project

Stap 1: Het begin
26 juni 2005: eerste mailbericht aan de partnerscholen van het Augustinuscollege in Groningen met uitleg van het project en uitnodiging om er aan mee te doen met een paar leerlingen.
Om te laten zien dat het werven van docenten in het buitenland niet eenvoudig is, publiceren we de volledige correspondentie tussen de twee Nederlandse docenten met hun collega's elders.

Stap 2: niet voorziene stap
We hebben geconstateerd dat het moeilijk is voor de scholen die meedoen aan het project om een Skype conferentie te organiseren voor leerlingen die niet op hetzelfde uur, op dezelfde dag Frans hebben. Daarom hebben we besloten met behulp van een zogeheten Voicemailboard een begin te organiseren van asynchrone door de leerlingen gevoerde gesprekken die tot doel hebben de datum en uur vast te stellen van de eigenlijke Skype-conferenties. Een voorbeeld van zo'n Vocemailboard vindt u hier: http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=5

Stap 3: niet voorziene stap
Na allerlei problemen met het opnemen van de Skype- gesprekken van de leerlingen met allerlei recorders, hebben we besloten over te gaan tot het laten ontwikkelen van een zogeheten Conference Manager, waarover elders in dit verslag meer.

 

Adaptation du projet

Etape 1: Le commencement

le 26 juin 2005 premier mèl aux partenaires du Augustinuscollege à Goningue avec expication du projet et invitation à y participer avec quelques élèves.
Pour montrer les difficultés de trouver des collègues étrangers qui veulent participer au projet, nous publions toute la correspondance entre les deux professeurs néerlandais et leurs collègues ailleurs.

Etape 2: étape non prévue
Nous avons constaté qu'il est très difficile pour les écoles participant au projet d'organiser une conférence synchrone de Skype. Les élèves des écoles partenaires n'ont pas de cours de français en même temps. C'est pourqoui nous avons décidé de développer à l'aide d'un voicemailboard un début de conversations préliminaires asynchrones dans lesquelles les élèves eux-mêmes fixent les dates des conversations synchrones avec Skype. Un exemple de ce voicemailboard  vous trouvez ici:
http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=5

Etape 3: étape non prévue
Après des problèmes avec les différents programmes pour enregistrer les téléconférences des élèves avec Skype, nous avons décidé de faire développer un Conférence Manager. (Voir ailleurs)

       

  omhoog


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT