Bijlage 3
Omhoog Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10

Bijlage 3

Voorlopige eindrapportage Werkplaats Talen-projecten 1 december 2006 
Naam project:  Skype project 
Naam projectleider:
John Daniëls (VLLT)  
Naam projectleden:
1. Elise Bouman, docente Frans, Stedelijk Gymnasium in Leiden
2. Hans van Welsem, docent Frans, Augustinuscollege in Groningen

Korte verslag van gerealiseerde project (proces): Wat liep goed? Wat liep minder goed? Hoe kwam dat?  
Wat goed liep waren de inleidende Skype-gesprekken tussen de twee Nederlandse docenten en enkele leerlingen met docenten en leerlingen van twee Franse partnerscholen. Omdat de leerlingen van de aan het project deelnemende scholen, niet op dezelfde dag en hetzelfde uur Frans hebben, is besloten een tussenstap in te voegen met het voicemailboard om op die manier de leerlingen asynchroon maar wel mondeling afspraken te laten maken over datum en uur van het Skype-gesprek. Deze fase is, weliswaar vertraagd, in ontwikkeling.
De werving van collega’s in het buitenland leek in het begin succesvol te verlopen. Dankzij een oproep op een Europese onderwijssite en het actief reageren op oproepen op die site ontvingen wij een reactie van 7 docenten uit Frankrijk, Griekenland, Turkije, Portugal, Spanje, Zwiterserland, Duitsland en Hongarije. De vertraging werd veroorzaakt door de aarzeling van deze docenten Frans buiten Nederland om meer te doen dan het afgeven van een enthousiaste reactie over het project. De technische barrière is groter dan gedacht. Na een eerste mail met een duidelijke instructie naar de buitenlandse collega’s haakten zij allen af. Een aantal van hen gaf aan dat de leerlingen thuis niet altijd over een computer beschikken, op het schoolnetwerk kreeg men Skype niet geinstalleerd.
Om nieuwe collega’s te vinden hebben we werfacties georganiseerd. Maar een oproep op de website van de Fédération Internationale des Professeurs de Français heeft geen reacties opgeleverd.
Ook een verzoek om hulp bij het leggen van contacten met buitenlandse collega's, gericht aan het Europees Platform en E-changes (6 juni 2006) leverde geen partnerscholen op.
Dezelfde vraag is gesteld aan Jos Canton van e-changes. Ook van hem geen reactie. We hebben ook geprobeerd om contact te leggen op de website
http://skype4.eflclasses.org/. Daar kunnen docenten op zoek gaan naar leerlingen van collega’s om skype-gesprekken te voeren.
Een contact tussen Hans en Italië is gaande en er worden aldaar serieuze pogingen ondernomen om – docente en leerlingen – te komen tot de eerste resultaten. Wat dit contact betreft is de hoop nog niet opgegeven.  

Zijn de vooraf gestelde doelen m.b.t. het product gerealiseerd? Wat stond als product in het contract en wat is het uiteindelijk geworden? Bent u tevreden met het product? Hoe zou het product evt. nog verbeterd kunnen worden (afhankelijk van extra tijd/geld/expertise)?  
In het contract stond als product de organisatie van teleconferenties met groepjes van vier leerlingen met Skype. Skype biedt namelijk de mogelijkheid om met VoiP teleconferenties te houden met maximaal 4 personen, onder leiding van een voorzitter. De gedachte was: als deze laatste een francofone leerling is en de andere drie tweede taalleerders uit verschillende Europese landen, dan kunnen de leerlingen de gespreksvaardigheid individueel en zelfstandig gaan oefenen. Met één francofone leeftijdgenoot erbij suggereer je ook een echt communicatiedoel.
Deze gesprekken zijn nog niet gehouden. Er wordt aan gewerkt om ze te realiseren in 2007. Het zijn vooral technische problemen die onze buitenlandse collega’s Frans aangeven als reden om uiteindelijk niet mee te werken aan het project. Om meer partnerscholen te krijgen, hebben we besloten het project uit te breiden met andere schooltalen. Oproepen geplaatst op de websites van Werkplaats Talen, NaB mvt, CPS, en Levende Talen hebben geen reacties opgeleverd. Emmanuel Marion van de Franse ambassade is voor ons via de andere ambassades ook nog op zoek naar partnerscholen buiten Frankrijk. We hebben dus gewoon meer tijd nodig om meer partnerscholen te vinden en het uiteindelijke doel te bereiken.
Het product kan verbeterd worden door het opnemen van de door de leerlingen gevoerde gesprekken te automatiseren. Er is door het Augustinuscollege in Groningen subsidie aangevraagd bij Managers vo, tweede ronde Durven, Delen Doen  en door het Minkema College in Woerden Kennisrotonde voor de ontwikkeling van een zogeheten Conference Manager.
Twee leerlingen van de deelnemende scholen voeren als proefpersonen al wel gesprekken via Skype. De leerlingen zijn enthousiast, maar op dit moment blijkt het technisch nog niet mogelijk om de gesprekken goed op te nemen.
 
Zijn de vooraf gestelde doelen m.b.t. publiciteit/disseminatie gerealiseerd? Wat stond hierover in het contract?
Wat is al gerealiseerd? Wat moet er nog gerealiseerd worden? Welke suggesties heeft u om zoveel mogelijk bekendheid aan dit product te geven?  
De publicitaire doelen zijn bereikt. In het contract stond hierover artikelen in Levende Talen Magazine en op de websites van de Werkplaats Talen en de eigen website van het project. Een groot deel is vertaald in het Frans en daarom ook toegankelijk voor de partnerscholen.
Verder de volgende workshops en conferenties:

  1. pioniersconferentie van NaB mvt van 25-26 november 2005 ( http://www.nabmvt.nl/publicaties/00018/

  2. bij CPS op 16 mei 2006 ( http://www.internetonderwijs.net/Workshops/workshops.htm)

  3. op de landelijke studiedag van Levende Talen (zie http://www.internetonderwijs.net/Workshops/workshops.htm)

  4.  en op 1 december in het Goethe Instituut in Amsterdam (http://www.internetonderwijs.net/Workshops/workshops.htm).

  5. Congres Frans op 16 en 17 maart 2007

Beide aan het project deelnemende docenten en de projectleider hebben afgesproken om na de afsluiting van de Werkplaats Talen op 3 november 2006 door te gaan tot alle projectdoelen zijn gerealiseerd. Het uiteindelijke product van het project zal zijn een brochure in het Frans, Duits en Engels waarin stap voor stap staat beschreven wat docenten in Europa moeten doen om teleconferenties via Skype te organiseren.
Verder willen we nog de financiële mogelijkheden onderzoeken om synchrone communicatietechnieken te laten ontwikkelen.
We willen de wervingsactie uitbreiden door opnieuw actief te reageren op oproepjes van andere docenten. Ook moeten we nog de technische mogelijkheden onderzoeken van de installatie van skype op het schoolnetwerk. Een heel goede  optie daarvoor is ons al aangereikt door Alessandra Corda. Skype kan op elke usb stick worden opgeslagen en buiten het netwerk om kun je dan via internet je Skype-gesprekken voeren.
 
Heeft u suggesties voor de implementatie in de ‘talenmarkt’ van uw product? (Denk hierbij aan scholingen, workshops op conferenties, etc.)
 
Artikelen over ons asynchroon begin van het project met behulp van het door ons in het Frans vertaalde voicemailboard in Nieuwsbrief Handboek Onderwijspraktijk (Kluwer) en LTM. Scholingsbijeenkomsten zoals de congressen Frans, Duits en Engels behoren tot de mogelijkheden, zeker als we de resultaten van de eerste Skype-gesprekken kunnen laten horen.
Op 1 december 2006 geven we een workshop over ons project op de talenmarkt, georganiseerd voor talendocenten van het mbo. Deze dag wordt georganiseerd door de samenwerkende culturele instituten van Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Daar zijn docenten van verschillende talen aanwezig die we kunnen benaderen om aan het hele project deel te nemen of aan een deel daarvan bijvoorbeeld met het asynchrone begin met het voicemailboard. 

omhoog


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT